Klubbens kontroltårn

Pandrup
   Modelflyveklub

Artikelindeks

Vedtægter for Pandrup Modelflyveklub

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling lørdag den 28. marts 2015

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er ”Pandrup Modelflyveklub”.
Klubbens hjemsted er Engvejen 70, 9490 Pandrup i Jammerbugt kommune.

§ 2. Foreningens formål.

Foreningens formål er at skabe bedst mulige forhold for radiostyret
modelflyvning. Der skal lægges vægt på at skabe en god flyveplads og et godt socialt miljø omkring radiostyret modelflyvning. Der skal skabes lige muligheder for alle modelflyvningens grene, både de konkurrencebetonede og mere hobbybetonede sider. Endvidere er det klubbens sigte at skabe et inspirerende og lærerigt miljø medlemmerne imellem. Klubbens virke skal være udadvendt således, at den kan blive en kendt og respekteret del af egnens tilbud af sunde fritidsaktiviteter for børn, unge og voksne.

§ 3. Foreningens tilhørsforhold.

Foreningen er registreret ved Modelflyvning Danmark.


§ 4. Optagelse af medlemmer.

Som aktiv medlem i seniorafdelingen, kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Som aktiv medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 10 til 18 år. Optagelse af umyndige medlemmer i foreningen, kræver samtykke fra forældre/værge. Alle medlemmer skal være medlem af Modelflyvning Danmark.

§ 5. Kontingent.

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt forud pr. 1. december, med seneste betaling d. 15. december. Alle senior medlemmer betaler fuldt kontingent, hvor junior medlemmer (under 18 år) betaler en fjerdedel kontingent.

 • Medlemmer indmeldt i 1. halvår (01.01. til 30.06) betaler fuldt kontingent.
 • Medlemmer indmeldt i 2. halvår (01.07. til 31.12) betaler ved indmeldelse fuldt kontingent, men ved anden kontingentopkrævning betales halvt kontingent.

§ 6. Udmeldelse – eksklusion.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningens bestyrelse med mindst 14 dages varsel og at pågældende medlem, har betalt sit kontingent til foreningen, frem til den dag hvorfra udmeldelsen er gældende. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 mdr. kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere medlemmet. Medlemmet kan derpå ikke optages som nyt medlem i foreningen, før tidligere restancer er indbetalt. Medlemmet vil herefter kunne optages på lige vilkår og betingelser som nye medlemmer.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsen beslutning herom kræver dog at min 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den ordinære generalforsamling.

Endeligt kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag fra mindst 5 medlemmer, vedtages på generalforsamlingen. I alle tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion, kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love, jfr. § 15. Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan optages som medlem ved en ny generalforsamlings beslutning. Her kræves samme majoritet som ved eksklusion.


§ 7. Ordinær generalforsamling.

 1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
 3. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optage i dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, der har været medlem af foreningen de sidste 3 mdr. før generalforsamlingens afholdelse og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8. Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand (i lige år).
 7. Valg af den øvrige bestyrelse. ( i alt 4 medlemmer, som udskiftes med højst 2 hvert år.)
  1. Valg af en eller to suppleanter med angivelse af rækkefølge (periode 1 år).
 8. Valg af revisor
  1. Valg af suppleant til revisor (periode 1 år)
 9. Eventuelt

§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jfr. § 6, § 15. og § 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring fra et stemmeberettiget medlem, ske afstemning og valg skriftlig, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftlig. Der tages referat ved generalforsamlingen for at sikre at beslutninger føres til protokol sammen med det godkendte regnskab og budget. Protokollen underskrives af dirigenten. Har generalforsamlingen trukket afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny indbringes for samme generalforsamling.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling, kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 4 stemmeberettigede medlemmer, skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde, skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det/de emne(r), der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.


§ 11. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsentere foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Til bestyrelsen kan kun vælges personer der er formueretslig myndig. Bestyrelsen består af en formand og yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.

 1. Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen ved en særlig afstemning. Genvalg kan finde sted.

 2. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

 3. Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, kasserer og en sekretær. Valget afgøres ved relativt flertal, det vil sige at den eller de kandidater der har fået flest stemmer er valgt. Får 2 eller flere kandidater lige mange stemmer ved afstemningen, foretages en ny afstemning om disse, indtil afgørelsen er truffet. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

§ 12. Konstituering tegningsret.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede, jævnfør § 6. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens møder føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer. I alle sager, der angår køb af fast ejendom eller løsøre der ikke afregnes kontant, samt ved optagelse af lån, tegnes foreningen af de siddende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan dog kun gældsætte foreningen, efter accept ved afholdt generalforsamling.


§ 13. Regnskab.

 Foreningens regnskab følger kalenderåret. Bestyrelsen skal inden d. 15. januar afgive driftsregnskab for det forgangne år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning. Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 14. Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen, en kritisk revisor. Jævnfør § 8. Revisoren skal hvert år i februar måned, gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid, adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 15. Vedtægtsændringer.

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede og når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås
flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage, med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også ¾ af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

§ 16. Foreningens opløsning.

Bestemmelse om foreningens opløsning, kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt flertal her er tilstrækkeligt I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue der er i behold, anvendes til modelflyve formål.