Klubbens kontroltårn

Pandrup
   Modelflyveklub

Artikelindeks

§ 4. Optagelse af medlemmer.

Som aktiv medlem i seniorafdelingen, kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Som aktiv medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 10 til 18 år. Optagelse af umyndige medlemmer i foreningen, kræver samtykke fra forældre/værge. Alle medlemmer skal være medlem af Modelflyvning Danmark.

§ 5. Kontingent.

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt forud pr. 1. december, med seneste betaling d. 15. december. Alle senior medlemmer betaler fuldt kontingent, hvor junior medlemmer (under 18 år) betaler en fjerdedel kontingent.

  • Medlemmer indmeldt i 1. halvår (01.01. til 30.06) betaler fuldt kontingent.
  • Medlemmer indmeldt i 2. halvår (01.07. til 31.12) betaler ved indmeldelse fuldt kontingent, men ved anden kontingentopkrævning betales halvt kontingent.

§ 6. Udmeldelse – eksklusion.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningens bestyrelse med mindst 14 dages varsel og at pågældende medlem, har betalt sit kontingent til foreningen, frem til den dag hvorfra udmeldelsen er gældende. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 mdr. kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere medlemmet. Medlemmet kan derpå ikke optages som nyt medlem i foreningen, før tidligere restancer er indbetalt. Medlemmet vil herefter kunne optages på lige vilkår og betingelser som nye medlemmer.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsen beslutning herom kræver dog at min 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den ordinære generalforsamling.

Endeligt kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag fra mindst 5 medlemmer, vedtages på generalforsamlingen. I alle tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion, kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love, jfr. § 15. Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan optages som medlem ved en ny generalforsamlings beslutning. Her kræves samme majoritet som ved eksklusion.