Klubbens kontroltårn

Pandrup
   Modelflyveklub

Artikelindeks

§ 7. Ordinær generalforsamling.

 1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
 3. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optage i dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, der har været medlem af foreningen de sidste 3 mdr. før generalforsamlingens afholdelse og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8. Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand (i lige år).
 7. Valg af den øvrige bestyrelse. ( i alt 4 medlemmer, som udskiftes med højst 2 hvert år.)
  1. Valg af en eller to suppleanter med angivelse af rækkefølge (periode 1 år).
 8. Valg af revisor
  1. Valg af suppleant til revisor (periode 1 år)
 9. Eventuelt

§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jfr. § 6, § 15. og § 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring fra et stemmeberettiget medlem, ske afstemning og valg skriftlig, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftlig. Der tages referat ved generalforsamlingen for at sikre at beslutninger føres til protokol sammen med det godkendte regnskab og budget. Protokollen underskrives af dirigenten. Har generalforsamlingen trukket afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny indbringes for samme generalforsamling.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling, kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 4 stemmeberettigede medlemmer, skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde, skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det/de emne(r), der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.