Klubbens kontroltårn

Pandrup
   Modelflyveklub

Artikelindeks

§ 15. Vedtægtsændringer.

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede og når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås
flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage, med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også ¾ af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

§ 16. Foreningens opløsning.

Bestemmelse om foreningens opløsning, kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt flertal her er tilstrækkeligt I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue der er i behold, anvendes til modelflyve formål.