Klubbens kontroltårn

Pandrup
   Modelflyveklub

Artikelindeks

§ 11. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsentere foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Til bestyrelsen kan kun vælges personer der er formueretslig myndig. Bestyrelsen består af en formand og yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.

  1. Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen ved en særlig afstemning. Genvalg kan finde sted.

  2. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

  3. Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, kasserer og en sekretær. Valget afgøres ved relativt flertal, det vil sige at den eller de kandidater der har fået flest stemmer er valgt. Får 2 eller flere kandidater lige mange stemmer ved afstemningen, foretages en ny afstemning om disse, indtil afgørelsen er truffet. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

§ 12. Konstituering tegningsret.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede, jævnfør § 6. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens møder føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer. I alle sager, der angår køb af fast ejendom eller løsøre der ikke afregnes kontant, samt ved optagelse af lån, tegnes foreningen af de siddende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan dog kun gældsætte foreningen, efter accept ved afholdt generalforsamling.